دانلود پایان نامه

گردید.
۲-۸-۵-سنتز cDNA
با استفاده از نسخه برداری معکوس ۶۴RT-PCR) (، رشته DNA از روی الگوی RNA ساخته شد. به همین منظور در این پژوهش از کیت ساخت cDNA تک رشته ای۶۵ استفاده گردید.
برای سنتز cDNA از RNA مراحل زیر به ترتیب انجام شد و به هر لوله مواد زیر اضافه شد:

Total RNA

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعتحلیل محتوا، تحلیل مضمون
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید