دانلود پایان نامه

تر از ۱۰۰۰ نانو گرم در یک میکرولیتر رسانده می شود و سپس به ۱۰ میکرولیتر از RNA رقیق شده مواد زیر، اضافه می گردد.
DNAase1 2 µl
۱۰X Reaction Buffer 2 µl
Ribolouck (20 U/ML)

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع the، and، of، points
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید