۲ µl
Water 4 µl
Total 20 µl
مخلوط فوق به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه بر روی ترموستات قرار داده شد و پس از این زمان، ۲ میکرولیتر EDTA به نمونه ها اضافه

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوعتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید