استفاده شد. ابتدا پرایمرهای ژن های مورد نظر توسط نرم افزارPerl Primer طراحی شدند و جهت اطمینان از اختصاصی بودن محل اتصال، در سایت NCBI، BLAST شدند. سپس تمامی پرایمرها بصورت لیوفیلیزه۶۸ تهیه گردیدند و به هر یک، حجم مشخصی از آب مقطر استریل اضافه شد. غلظت حاصله ۱۰۰ پیکومول بود که از آنها غلظت ۵ پیکومول ساخته شد و این پرایمرها به

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوعناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید