در مرحله بعد به منظور غیرفعال کردن آنزیم RT، مخلوط فوق به مدت ۱۰ دقیقه در ۷۰ درجه سانتیگراد انکوبه شد. مراحل فوق در دستگاه Thermal cycler66 انجام شد.
نهایتاً محصول بدست آمده در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری گردید.
۲-۸-۶-پرایمر
۲-۸-۶-۱-آماده سازی پرایمرها
در این پژوهش از ژن خانه دار۶۷GAPDH به عنوان کنترل داخلی

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع the، of، and، ESP
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید