بیمارنیز نقشی دارند. کارآزمایی های کنترل شده، حاکی از آن بوده که درمان بین فردی درمان مؤثری برای اختلال افسردگی اساسی است و طبیعتاً به ویژه در رفع مشکلات بین فردی کمک کننده است. برخی مطالعات نیز حاکی از آن است که اگر روان درمانی به تنهایی روش انتخابی برای درمان باشد، درمان بین فردی مؤثرترین اسلوب روان درمانی برای دوره های شدید

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعتحلیل محتوا، تحلیل مضمون
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید