افسردگی اساسی است . برنامه درمان بین فردی معمولاً از دوازده تا شانزده جلسه هفتگی تشکیل شده است. مشخصه این شیوه، رویکرد فعال درمانی است. در این نوع درمان به پدیده های درون روانی نظیر ساز و کارهای دفاعی و تعارض های درونی پرداخته نمی شود. به رفتارهای مشخص و معینی از قبیل فقدان جرأتمندی (assertiveness )، مختل بودن مهارت های اجتماعی،

مطلب مرتبط :   منبع مقاله دربارهتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید