شدن(گذاردناوقات با دوستان) حواسپرتی( مشغول کردن خود به کاری دیگر)،حل کردن مشکل (تفکر درباره مشکل)،بر خورد منعلانه(مطاله و خواندن)،به خود دلداری دادن(پول خرج ککردن برای خود).
بنابر این علاوه بر نقش مقابله به عنوان میانجی استرس و بیماری ،چند بعدی بودن و ماهیت خاص مقابله شایسته توجه کافی است و در حد وسیعی از جنببه ی نظری فهم ما

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ECHAM5، همکاران۴۱، راکنر، ۲۰۰۳
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید