دانلود پایان نامه

ای،۱۹۹۹،ص۲۰۶)
۱-مقابله متمرکز بر مشکل: شامل اقداماتی است که فرد ردر رابطه با موقعیت فشار زا به منظور تغییر و یا حذف آن انجام می دهد و بر عامل فشار زا متمرکز است.
۲-مقابله متمرکز بر هیجانی: شامل اقداماتی است که در جهت تنظیم وکنترل پیامدهای هیجانی عامل فشار زا است تا تعادل عاطفی و هیجانی را حفظ نمایند.
بعدها لازاروس و

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان ، (نظری)، جدول(۳-۱)نتایج، ۴/۳۲۴
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید