رویارویی با مشکل ،طرح تجربیات گذشته ،پذیرش یک موقعیت ،سازمان بندی مجدد آن برای یافتن چیزی مثبت و مطلوب در آن را در بر میگیرد.(موس و اسکافر،۱۹۹۳؛ به نقل از غفاری،۱۳۹۳).
مقابله رویکردی- رفتاری
شامل جستجوی راهنما و حامی و بخش عینی مناسب از قبیل مقابله مبتنی بر حل مسأله را در رویارویی مستقیم با یک رویداد و عواقب آن در بر می گیرد.(

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد (mg/g)،qm، (mg/l)، وkl، مونولایر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید