دانلود پایان نامه

Co(II)
۱.۰۸۱
۰.۹۲۵
-۱۸.۸۱۵
۱۷.۸۹
۱۹.۷۴
Pb(II)
۰.۱۶۶
۶.۰۲
-۲۶.۴۵
۲۰.۴۳
۳۲.۴۷
Hg(II)
۱.۳۴۲
۰.۷۴۵
-۲.۸۵۵
۲.۱۱
۳.۶
Al(III)
۰.۸۹۷
۱.۱۱۵
-۳.۷۴۵
۲.۶۳
۴.۸۶
CNT(5,5)
۲.۴۱
۰.۴۱۵
-۳.۱۱۵
۲.۷
۳.۵۳
CNT(6,0)
۰.۴۵۹
۲.۱۸
-۴.۶۵
۲.۴۷
۶.۸۳
BNNT(5,5)-dopped Ga
۰.۵۶۸
۱.۷۶
-۳.۹۷
۲.۲۱
۵.۷۳

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره personne، (radical، étudi، Sg.
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید