الکترونخواهی(A) ، پتانسیل شیمیایی (?)، سختی (?) و نرمی (?) یونهای کبالت(??)، سرب (??)، جیوه (??)، آلومینیم (???)، و نانولولههای بورنیترید و کربنی قبل و بعد از قرار گرفتن یونها در داخل آنها بهوسیلهی معادله های زیر محاسبه و در جداول (۳-۳) ارائه شده است.
معادله (۳-۲) : I=-E_Homo
معادله (۳-۳) :

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهنانولوله،، Ga، Co2+&CNT(5-5)Ga,Pb2+&BNNT(5-5)Ga,Hg2+&BNNT(5-5),Al3+&BNNT(5-5)Ga، (E_binding)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید