تاثیر چندانی برانرژی اتصال ومیزان پایداری ساختار های حاصل ندارد.

۳-۳ ممان دوقطبی
برای تعیین میزان قطبیت ساختارها می‎توانیم از ممان دو قطبی استفاده کنیم. ممان دو قطبی یون ها و نانولوله‎ها، قبل و پس از اتصال در جدول (۴-۲) ارائه شده است.

جدول ۳-۲ ممان دو قطبی ساختار ها، قبل و بعد از برهمکنش یون های کبالت(II)، سرب(II)،

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد ترموستات، زمان،، EDTA،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید