دانلود پایان نامه

آن کمتر خواهد بود. مقایسه مقادیر انرژی یونش یونها در داخل نانولولهها نشان میدهد که ساختار Hg(II)&BNNT-Ga بیشترین انرژی یونش و ساختار Hg(II)&CNT(6,0)کمترین انرژی یونش و بیشترین واکنشپذیری را دارد.

۳-۴-۲ بررسی مقادیر الکترونخواهی
الکترونخواهی یک ساختار، میزان تمایل آن ساختار به جذب الکترون را نشان میدهد. که در بین

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره-۰.۰۰۰۱، ۰.۰۰۰۱، ۰.۰۰۱۱،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید