Hg2+&BNNT(6,0)
۱.۴۳۰۰
۰.۰۰۰۰
۰.۲۶۶۳
۱.۴۰۴۹
Al3+&BNNT(6,0)
۱.۵۴۶۲
۰.۰۰۰۰
-۱.۱۲۸۷
۱.۰۵۶۷
Al3+&CNT(6,0)
۰.۰۰۱۱
۰.۰۰۱۱
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
Co2+&CNT(6,0)
۰.۰۰۰۱
-۰.۰۰۰۱
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
Pb2+&CNT(6,0)
۰.۰۰۰۱
-۰.۰۰۰۱
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
Hg2+&CNT(6,0)
۱.۲۵۱۶
۰.۰۰۰۰
-۰.۰۴۱۲
۱.۲۵۰۹

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید