جیوه(II)،آلومینیم(III)، با نانولوله ها به روشDFT با توابع هیبریدی B3LYP و سری پایه LanL2DZ برحسب دبای
Total
Z
Y
X
ساختارها
۰.۰۰۰۱
-۰.۰۰۰۱
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
Co(II)
۰.۰۰۰۱
-۰.۰۰۰۱
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
Pb(II)
۰.۰۰۰
-۰.۰۰۰۱
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
Hg(II)
۰.۰۰۱۱
۰.۰۰۱۱
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
Al(III)
۰.۰۰۱۰
۰.۰۰۱۰
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعتقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید