A=-E_Lumo
معادله (۳-۴) : ?=-۱/۲(I+A)
معادله (۳-۵) : ?=۱/۲ (I-A)
معادله (۳-۶) : ?=۱/?

جدول ۳-۳- بررسی خواص بنیادی ساختارها
?
(ev)
?
(ev)
?
(ev)
A
(ev)
I
(ev)
ساختارها
۰.۱۰۶
۵.۳۷۵
-۲۴.۷۷۵
۱۹.۴
۳۰.۱۵

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره Nous، Je، i، croire
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید