دانلود پایان نامه

نتیجه اینکه ساختار حاصل -Ga BNNT دارای بهترین جذب میباشد.

۳-۴-۴ بررسی مقادیر سختی و نرمی
دو خاصیت سختی و نرمی با یکدیگر، رابطه عکس دارند و ارتباط نزدیکی با HOMO & LUMO یونها دارند. هرچه قدر اختلاف و یا شکاف انرژی میان HOMO & LUMO بیشتر باشد، مقادیر سختی افزایش و مقادیر نرمی و همچنین میزان رسانایی کاهش مییابد.
در مقایسه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهدو قطبی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید