دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار

رگرسیون خطی ساده است.
4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق
فرضیه پنجم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری وسبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
H0: بین مدیریت ریسک اعتباری وسبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین مدیریت ریسک اعتباری وسبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون بین دو متغیر اقلام مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی دربانک ملت استان سمنان ،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق
متغیرهای ورودی/حذف شده b
مدل

متغیرهای ورودی

متغیرهای حذف شده

روش

1
مدیریت ریسک اعتباری مشتریان غیرانفرادی(حقوقی)…CRM…Xit
.
ورودی
a. تمام متغیرهای درخواست وارد شده است
b. متغیر وابسته : = وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی دربانک ملت استان سمنان (DPD… CC…Y5)

خلاصه مدلb
مدل

(ضریب همبستگی)
(R)

مربع ضریب همبستگی (R2)

ضریب
تعیین
تعدیل شده
(R)

خطای برآوردی معیار

تغییرات آماری
آمار? دوربین واتسون
(D-W)

تغییرات
مربعات
(R)

تغییرات آماره
(F)
درجه آزادی1
(df1)

درجه
آزادی
(df2)

سطح معناداری
تغییرات آماره
فیشر (F)

1
.095a
.009
-.101
132565.88501
.009
.002
1
9
.002
1.908
a. پیش بینی کننده: (ضریب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مدیریت ریسک اعتباری = (CRM)….CRM…Xit
b. متغیر وابسته : = وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی دربانک ملت استان سمنان (DPD… CC…Y5)

طبق جدول شماره (4-19) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.095a) است. این عدد درسطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیرمدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (-.101) را نشان میدهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان، توسط مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان،ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول جداول شماره(4-16)، مقدارآن برابر (1.908) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق
ANOVAb
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره آزمون فیشر (F)

سطح معناداری (sig)
1
رگرسیون
1.435E9
1
1.435E9
.082
.002a

خطای پسماند
1.582E11
9
1.757E10

مجموع
1.596E11
10

a. پیش بینی کننده: (ضریب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مدیریت ریسک اعتباری = (CRM)….CRM…Xit
b. متغیر وابسته : = وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی دربانک ملت استان سمنان (DPD… CC…Y5)
جدول شماره(4-20) نشان دهنده تحلیل واریانس بین دومتغیر مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغیر مستقل وارزش تغییرات متغیر سبد وام‌های معوق مشتریان غیر انفرادی (حقوقی)دربانک ملت استان سمنان به عنوان متغیر وابسته می باشد، ط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *