در شیمی کلینیکی تشخیص و ردیابی گازهای خاص مانند اکسیژن و مونواکسید کربنو غیره کاربرد دارند. همچنین این حسگرها در صنایع غذایی نیز بکار میروند.

۱-۱۹- انواع حسگرهای شیمیایی
به طور کلی حسگرهای شیمیایی را بر حسب مبدلهای استفاده شده در آنها به چهار دسته اصلی تقسیمبندی میکنند که عبارتند از حسگرهای گرمایی، جرمی،

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد پیکومول، پرایمرها، یک،، لیوفیلیزه۶۸
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید