را برای هر گونه سیستم آزمایشگاهی ثبت کرد و به طور هم زمان در طول موج‌های مختلف اطلاعات تجزیه‌ای را بررسی کرد. در آزمایش‌های اسپکتروفتومتری، غلظت آنالیت مورد آنالیز با در دست داشتن ضریب جذب مولی در طول موج مناسب و حل معادله‌ی بیر به دست می‌آید. اما وقتی به جای استفاده از یک طول موج از چندین طول موج استفاده می‌شود، استفاده از

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع حجمی-، حجمی۵۵:۴۵، KH2PO4با، استونیتریل
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید