شیمیایی جرمی میباشد. بر مبنای این ویژگی، دسته جدیدی از حسگرهای شیمیایی به نام حسگرهای جرمی ساخته شدهاند که تغییر جرم ایجاد شده در سطح یک مبدل را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکنند. دو امتیاز اصلی و کاربردی این دسته از حسگرها سبب گسترش و توسعه آنها در سالهای اخیر شده است: اول امکان استفاده از آنها در حسگری شیمیایی در فاز مایع و دوم

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد BCL2-F، BCL2-R، NM_007527/3، ۲۴۶
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید