برخوردی را تشخیص دهند. التهاب سندرومی اولین بار توسط نیر(۱۹۷۲) توصیف شد فشار خارجی از آخرومی و قوس غرابی آخرومی باعث آسیب به عضلات RC میشود(نیر ۱۹۷۲).
این شرایط اکنون به عنوان سندروم برخوردی اولیه شناخته میشود ( کامکر و ایرگانگ۸۴ ۱۹۹۳; هالستین و فادل۸۵ ۱۹۹۷) نیر خاطر نشان کرد که فلکشن شانه به همراه چرخش داخلی منجر به حرکت عروق

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع the، and، of، contextual
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید