فضای تحتخاری، به وسیله جابهجایی قدامی فوقانی اضافی سر بازو تعریف میشود که باعث ناپایداری مفصل گلنوهومرال میشود. سندروم گلنوئید به عنوان یک فرایند پاتوفیزیولوژیک است که عضلات RC مخصوصاً عضله فوقخاری با سطح فوقانی، خلفی گلنوئید برخورد میکند که این برخوردهای داخلی، رخ داد فیزیولوژیکی است که با تکرار آن منجر به آسیب عضلانی میشود و در

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره nous، (verbe، ۳e، groupe)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید