بالا انجام میشود. آزمونگر نیروی را در جهت قدامی به سر پرگزیمال بازو وارد میکند تا جابهجایی قدامی سر بازو به خارج از حفره گلنوئید به صورت قدامی صورت گیرد، شکایت بیمار از درد یعنی تست مثبت است. که فورا آزمونگر باید در حالی که بازوی بیمار را نگه داشته، نیرویی در جهت مخالف روی سر پرگزیمال بازو به کار ببرد.
این مانور برگشت از جابه

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید