ترقوهای است که معمولا با پارگی عضلات RC و تاندون عضله دوسر همراه است. در این بیماران معمولا ناتوانی پیشرفت میکند و الزاما جراحی صورت میگیرد(مارکس و وارنر ۱۹۹۴ ۸۶).
۲تا مکنیسم دیگر نیز داریم که سندروم برخوردی ثانویه نامیده میشود:
اول) ناپایداری عملکردی کتفی-صدری
دوم) سندروم گلنوئیدی
ناپایداری عملکردی کتفی-صدری به عنوان کاهش

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره Nous، Je، changeais، plaç-ons
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید