خونی به زیر قوس آخرومی ترقوهای میشود. وی همچنین بیان کرد که تغییرات استخوانی و تشکیل مهمیزهای روی سطح زیرین، بخش قدامی آخرمی منجر به تکرار التهاب RC میشود. وی سندروم التهابی را به سه بخش تقسیم کرد) کامکر ۱۹۹۳) .
مرحله ۱: که معمولا در جوانان کمتر از ۲۵ سال اتفاق میافتد که اِدم و التهاب در تاندون عضله
فوقخاری را نشان میدهد که با

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع the، of، personal، pronouns
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید