دانلود پایان نامه

پارامتر مقدار ۲۰ جمعیت اولیه و تعداد ۱۵۰ تا ۲۰۰ نسل را در نظر می گیرند ]۲۴[ ولی در این تحقیق برای قویتر کردن تعداد جستجو مقدار ۲۵ کروموزوم برای جمعیت اولیه انتخاب شد و برای سرعت بیشتر در اجرای برنامه تعداد۱۵۰ نسل برای جستجو در نظر گرفته شد.
۳-۴-۴-۳ اعمال اپراتور پیوند و جهش در الگوریتم ژنتیک حاضر
در شیوه نمایش حقیقی از رابطه

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید