متغیرها حل کرده و میزان برازندگی مقادیر مختلف پارامترها را به دست آورده و در صورت هنگ برنامه حل تحلیلی در مقادیر خاص، از میان یابی استفاده شده است، سپس مقادیر به دست آمده از حل تحلیلی در Lookup Table قرار داده شده است. با استفاده از شبیه سازی Lookup Table در محیط Simulink و تعریف بلوک دیاگرامهای مرتبط، از شبیه سازی ایجاد شده در

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوعناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید