دانلود پایان نامه

جایگزینی قوی به جای روش تست سایه استفاده می‌شود (استوکینگ و سوانسون، 1998). این روش در اصل توسط استوکینگ و سوانسون، 1993 به دلیل علاقه و نگرانی آنها در مورد کیفیت ضعیف خزانه‌های سؤال در سرهم کردن تست‌های متوالی در مقیاس بزرگ ایجاد شد. روش WDM به صراحت ویژگی‎های آماری و غیر آماری سؤال را با تعادل مطلوبی بین ویژگی‌های اندازه‌گیری و ساختاری در نظر می‌گیرد. این ویژگی‌ها به‌وسیله‌ی وزن‌هایی که توسط طراحان تست انتخاب می‌شود، می‌تواند در مدل وارد ‌شود. این روش برخلاف روش تست سایه، ویژگی‌های محتوایی را به عنوان اهداف نه قیود فرمول‌بندی می‌کند. به انحراف از اهداف محتوایی وزن داده می‌شود و در تابع هدف به همراه فاصله‌ی آگاهی سؤال از مقدار هدف قرار می‌گیرد بنابراین، محدودیت وابسته بودن رویکرد برنامه‌نویسی به روش تست سایه در ساخت خزانه‌های سؤال سنجش انطباقی با روش WDM برطرف می‌شود (استوکینگ، سوانسون و پیرمن ، 1993).
رویکرد دوم، رویکرد اکتشافی ریکیسی می‌باشد (ریکیسی، 2003). او برای برطرف کردن محدودیت‌های رویکرد اول، روشی برای ایجاد الگویی برای خزانه سؤال ایجاد‌ کرد، این روش بر اساس روش مونت کارلو، ویژگی‌های یک خزانه سؤال بهینه را تعیین می‌‌کند (گو و ریکیسی، 2007). این رویکرد برخلاف روش برنامه‌نویسی ریاضی، بسیار سرراست است. همچنین، در مطالعات گوناگون در مورد طراحی خزانه‌های سؤال بهینه برای CAT استفاده شده است (ریکیسی، 2003، 2004، 2005؛ ریکیسی و هی؛ 2004، 2009؛ گو، 2007). در این رویکرد، استفاده از برنامه‌ریزی اعداد صحیح کنار گذاشته می‌‌شود، و در آن فرض نمی‌شود که سؤالات از قبل وجود دارند. درعوض، در این رویکرد سؤالات برحسب پارامترهای IRT شبیه‌سازی می‌شوند تا با برآوردهای اخیر توانایی مطابقت داشته باشند و میزان آگاهی به‌اندازه کافی بهینه‌ای را ایجاد کنند. در روش ریکیسی ابتدا، خزانه‌ی سؤال هدف بر اساس صفات غیر آماری از قبیل محتوا به خزانه‌های کوچکتری تقسیم‌بندی می‌شود، سپس فرآیند CAT شبیه‌سازی می‌شود، به‌طوری‌که خزانه‌های سؤال کوچکتر به‌طور همزمان ساخته ‌‌شوند. شبیه‌سازی با یک آزمودنی که به‌طور تصادفی از توزیع مورد انتظار استخراج می‌شود، آغاز ‌شده، تا CAT برای این آزمودنی ایجاد شود. هر سؤال به نحوی شبیه‌سازی می‌شود که سؤال بهینه‌ای براساس برآورد توانایی اخیر آزمودنی باشد. فرایند مشابهی برای آزمودنی بعدی نیز تکرار می‌شود، سپس، به همین ترتیب، برای کل نمونه‌ی مورد نظر این فرآیند ادامه می‌یابد و سؤالات برای نمونه‌ی بزرگی از آزمودنی‌ها شبیه‌سازی می‌شود و به خزانه‌ی سؤال اضافه می‌شود، و بدین ترتیب براساس روش (“bin-and-union”)، خزانه‌ی سؤال بهینه ساخته می‌شود (ریکیسی، 2003، 2004، 2009). برخلاف مسئله‌ی سرهم کردن خزانه‌ی سؤال در رویکرد اول که در آن یک خزانه‌ی سؤال از یک خزانه‌ی بزرگ دردسترس برطبق ویژگی‌های مطلوب سرهم می‌شود (وندر لیندن، آریل و ولدکمپ، 2006، وندرلیندن، 2005؛2000)، در مسئله طراحی خزانه‌ی سؤال در رویکرد دوم، فرض بر این است که هیچ سؤال واقعی دردسترس نیست. از این‌رو، از آنجایی که در عمل نیز، زمانی‌که یک خزانه‌ی سؤال طراحی می‌شود، هیچ سؤال واقعی در دسترس نمی‌باشد، طبیعتاً طراحی یک خزانه‌ی سؤالی که به این صورت بهینه باشد، هدف مطلوبی می‎‌باشد (هی، ریکیسی، 2010). در این رویکرد، امکان کنترل مواجهه‌ی بیش از حد و تعادل محتوایی وجود دارد، ولی به اندازه‌ی رویکرد اول نمی‌تواند موفقت‌آمیز باشد و چالش‌هایی را به‌ وجود می‌آورد. همچنین، تعمیم روش ریکیسی (2003) به مدل‌های دو و سه پارامتری با پیچیدگی‌هایی همراه است (ریکیسی، 2010). از این‌رو، تعمیم این رویکرد به مدل‌های دو و سه پارامتری تنها در دو پژوهش (گو، 2007 و هی، 2010) مشاهده شده است.
حال سؤال مهمی که مطرح می‌شود، این است که، برای طراحی یک خزانه‌ی سؤال بهینه چه تلاشی باید صورت گیرد؟. بدیهی است که در طراحی یک خزانه‌ی سؤال ما باید ویژگی‌های آماری و غیر آماری سؤال را در‌نظر بگیریم. برای مثال، توزیع پارامترهای سؤال مطلوب باید چگونه باشد؟ سؤالات موجود در خزانه‌ی سؤال CAT باید چه صفاتی داشته‌باشند؟. از طرف دیگر، پرسش‌هایی از قبیل؛ چه چیزی باعث می‌شود که اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال کافی باشد یا به عبارتی به چند سؤال در خزانه نیاز داریم؟، نیز باید درنظر گرفته‌شود. بنابراین، به‌طور خلاصه، زمانی‌که یک خزانه‌ی سؤال بهینه طراحی می‌شود، باید حداقل سه عنصر اساسی درنظر‌گرفته‌شود، یعنی، ویژگی‌های آماری، ویژگی‌های غیر آماری و اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال. ویژگی‌های آماری شامل پارامترهای سؤال می‌باشند، ویژگی‌های غیر آماری شامل ویژگی‌های محتوایی، توزیع کلید و مهارت‌های شناختی و غیره می‌باشند (هی و ریکیسی، 2010).
از آنجا که پژوهش‌ها و مطالعات انجام گرفته در این حوزه، هیچ یک به طور جامع به بررسی تمام مولفه‌ها و مفروضاتی که بر عملکرد CAT تاثیر می‌گذارد، نپرداختند. و هر یک تنها به مولفه‌ای از CAT برای طراحی خرانه سؤال توجه کردند، جای خالی مطالعه‌ا‌ی که بتواند به همه‌ی مولفه‌های CAT توجه کند و همچنین الگویی مناسبی برای خزانه‌ی سؤال طراحی کند، در ادبیات مربوط به سنجش انطباقی کامپیوتری (CAT) به چشم می‌خورد. در پژوهش‌های مربوط به رویکرد اول، خزانه‌های سؤال از خزانه‌های موجود طراحی می‌شوند و بنابراین هدف اولیه‌ی طراحی خزانه‌ی سؤال را زیر سؤال می‌برد. در رویکرد دوم، مولفه‌های امنیتی CAT برای وارد شدن به شبیه‌سازی با چالش‌هایی روبرو هستند، از این‌رو، کمتر در پژوهش‌های مرتبط با این رویکرد به این مولفه‌ها توجه شده است. همچنین کاربرد این رویکرد در مدل‌های دو و سه پارامتری نیز در پژوهش‌های اندکی انجام شده و یا در پژوهش‌های اخیری بوده است که هنوز بر روی عملکرد خزانه‌های شبیه‌سازی شده مطالعه‌ای صورت نگرفته است. ضرورت تلفیق مزیت‌های این دو رویکرد، در تحقیقات مربوط به طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه در پژوهش‌های پیشین هم خاطر نشان شده است (گو و ریکیسی، 2007؛ هی و ریکیسی، 2010)، امّا، تا به حال چنین پژوهشی در ادبیات مربوط به خزانه‌ی سؤال صورت نگرفته است. از این‌رو پژوهش حاضر قصد دارد تا از طریق ایجاد مطالعه‌ای عملیاتی و تجربی به همراه مطالعه‌ی شبیه‌سازی‌شده و سازمان یافته‌ از کلیّه‌ی این مولفه‌ها با کنترل و دستکاری مولفه‌های دیگر به ساخت الگویی بهینه برای طراحی خزانه‌ی سؤال CAT، بپردازد، تا بتواند کارکرد سنجش‌های انطباقی را بهبود بخشد. روش شبیه‌سازی در این مطالعه روش مونت کارلو است که به همراه برنامه‌نویسی ریاضی اعداد صحیح به روش WDM برای وارد کردن ویژگی‌های محتوایی، الگوی بهینه طراحی می‌شود. در این پژوهش، سعی بر این است که، از مزایای رویکرد برنامه‌نویسی ریاضی در غنی‌سازی رویکرد اکتشافی ریکیسی استفاده شود، ولی اساس و زیربنای شبیه‌سازی بر رویکرد اکتشافی ریکیسی (2003) و تعمیم آن به مدل‌های دو و سه پارامتری، بنا شده است.
اهمیت و ضرورت مسئله
خزانه‌ی سؤال نقش با اهمیتی در سنجش انطباقی کامپیوتری (CAT) دارد (گو، ریکیسی، 2007). مشخصات خزانه سؤال به منظور بهبود عملکرد CAT بسیار مهم می‌باشند. نوع طراحی خزانه سؤال بر عملکرد CAT تاثیر می‌گذارد (ریکیسی، 2010). یکی از مباحثی که اغلب در طراحی خزانه‌ی سؤال نادیده گرفته می‌شود، این است که چگونه یک خزانه‌ی سؤال به یک روش تجربی و روش نظامدارتری طراحی و گسترش یابد، و به عبارتی ایجاد طرح نظامداری که مطالب اصلی ترکیب بهینه‌ای از سؤالات را با مشخصه‌های روان‌سنجی و ویژگی‌های محتوایی مورد نظر تامین کند، به چشم نمی‌خورد. طرحی که به عنوان یک نتیجه و الگوی طراحی خزانه سؤال بتواند به طراحان سؤال کمک کند که نه تنها در نوشتن سؤالات به شکل (چند گزینه ای، پاسخ باز و غیره) آنها و پوشش محتوایی آن توجه کنند، بلکه به مشخصه‌های روان سنجی مطلوب سؤالات نیز توجه کنند. در این میان طرحی بهینه است که شامل سؤالات مناسبی برای هر کدام از آزمون‌های مجزای CAT باشد و ما را قادر سازد تا به سطح مطلوبی از دقت برسیم. همچنین مهمترین عاملی که یک الگوی طراحی سؤال را بهینه می‌کند این است که شامل سؤالاتی باشد که به خوبی متعادل شده باشند، به طوری‌که استفاده بهینه‌ای از سؤال شود و هزینه‌ی طراحی سؤال را به حداقل برساند (گو و ریکیسی، 2007).
فرایند نوشتن سؤالات معمولاً از طریق مشخصاتی که به طور مناسبی برای آزمون تعیین می‌شود، آموزش داده ‌می‌شود. به طوری‌که صفات محتوایی و توزیع‌شان را معین می‌کند. تا حد لزوم شرایط صفات آماری از قبیل دامنه دشواری و ضریب تشخیص را می‌توان مشخص کرد، امّا اغلب بسیار دشوار است که به سادگی به این سطح دشواری و ضریب تشخیص مشخص‌شده برسیم، زیرا مقادیر صفات آماری برای تک تک سؤالات به آسانی پیش‌بینی ‌نمی‌شود. با ‌این‌وجود در سطح خزانه سؤال، ویژگی‌های آماری الگوی ثابتی از همبستگی با صفات محتوایی نشان می‌دهند. اگر این الگوها استفاده شوند، تلاش‌هایی که برای نوشتن سؤال صرف می‌شود به حداقل می‌رسد. به‌ واسطه‌ی مدل‌یابی دقیقی که از شیوه CAT صورت می‌‌گیرد، مشخصات آزمون برای خزانه سؤال می‌تواند با شبیه‌سازی کامپیوتری ایجاد شود تا تعداد سؤالات مورد نیاز به همراه صفات ویژه و مشخصات روانسنجی آنها قابلیت پیش‌بینی پیدا کند (وندر لیندن، 1999؛ ریکیسی، 2003).
بنابراین، توصیف شیوه‌هایی برای طراحی خزانه‌های سؤال برای آزمون‌های انطباقی کامپیوتری و بررسی این‌که آیا استفاده از این شیوه‌های طراحی خزانه سؤال کارا می‌باشند و مزیت‌های CAT را از بین نمی‌برند، همواره یکی از اهداف مهم در مطالعات مربوط به خزانه سؤال‌ بوده ‌است. از این‌رو شیوه‌هایی مورد نیاز است که شبیه‌سازی کاملی برای CAT ایجاد کند، تا شامل مواردی مانند تعادل محتوایی، کنترل مواجهه‌ی بیش از حد سؤالات و روش انتخاب سؤال باشد (ریکیسی، 2010).

در کشور ما نیز، سئوالات آزمون توسط متخصصان مربوط به هر حوزه تخصصی طرح می‌شوند، این افراد موظف هستند در ساخت تک تک سئوالاتشان استانداردهای جهانی را در متن اصلی و گزینه‌های سئوالات رعایت کنند. پس از ساخت توسط متخصصان موضوعی، متخصصان سنجش سئوالات را در یک مخزن با مراقبت‌های شدید امنیتی نگهداری می‌کنند. جهت تدوین آزمون باید توزیع نرمال پراکندگی سئوالات از نظر سطح دشواری و تمیز، انطباق با محتواهای مشخص شده، رعایت شود. ناگفته پیداست، تکرار این فرایند برای ساخت خزانه های سؤال، به خصوص آزمون‌های سرنوشت‌سازی که هرساله به منظور گزینش و جایابی افراد، به کار می رود، موجب صرف هزینه‌های زیاد و اتلاف زمان می‌شود. حال، اگر با توجه به توانایی بالای کامپیوترها شرایطی فراهم شود تا مشکلات مذکور، کمتر و در کل، سرعت برگزاری یک آزمون تا حد ممکن سریع‌تر شود، می‌توان از بسیاری از اضافه‌کاری‌ها جلوگیری به عمل آورد. طراحی الگویی سازمان‌یافته برای ساخت خزانه سؤال می‌تواند بسیاری از این هزینه‌ها را کاهش دهد. در این مطالعه برای طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه تلفیقی از رویکرد برنامه نویسی با اعداد صحیح (WDM) و رویکرد اکتشافی ریکیسی (2003) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد رویکرد رفتاری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف کلی پژوهش
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مناسبی برای ساخت خزانه‌های سؤال آزمون‌های انطباقی به منظور بهینه‌سازی کارکرد سنجش انطباقی کامپیوتری است. از این رو به دنبال ایجاد، توصیف و بررسی شیوه‌هایی هستیم که از آن طریق بتوان خزانه‌های سؤال در آزمون‌های انطباقی کامپیوتری را طراحی نمود و همچنین بتوان به بررسی این موضوع پرداخت که آیا استفاده از شیوه‌های مورد نظر در طراحی خزانه سؤال آنقدر کارا هستند که مزیت های CAT را از بین نبرند. و با ایجاد روش‌های اتوماتیک، به عنوان راه‌حلی مناسب، طراحی خزانه‌ی سؤال با سهولت انجام گیرد.
اهدف فرعی پژوهش
این مطالعه از چندین هدف جزئی که به طور سلسله مراتبی به یکدیگر مربوط می‌باشد، تشکیل شده است:
هدف اول: تعیین مشخصه‌های خزانه سؤال بهینه است که به ویژگی‌های مطلوب CAT منجر شود.
هدف دوم: بهینه‌سازی کارایی شیوه‌ها و فرایند تهیه و تنظیم سؤالات آزمون‌های CAT با استفاده از اتوماتیک کردن و شبیه‌سازی طراحی خزانه سوالات CAT می‌باشد.
هدف سوم: زمینه‌سازی طراحی خزانه‌ی سؤال و آزمون به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ها در تهیه آزمون‌های CAT می‌باشد.
هدف چهارم: ایجاد شیوه‌هایی برای طراحی مشخصه‌های آماری و غیرآماری پارامترهای سؤال، برای یک خزانه سؤال بهینه با چارچوب نظریه سؤال-پاسخ است.
هدف پنجم: توصیف روش‌های رسیدن به تقریب‌های عملی بهینه‌سازی، به دلیل این‌که بهینه سازی واقعی غیر‌عملی می‌باشد.
هدف ششم: مقایسه عملکرد خزانه‌های سؤال شبیه‌سازی شده با خزانه‌های سؤال عملیاتی می‌باشد.
هدف هفتم: تلفیق دو رویکرد برنامه‌نویسی ریاضی و شبیه‌سازی مونت کارلو در طراحی الگوی بهینه‌ی خزانه‌ی سؤال می‌باشد.
سؤالات پژوهش
آیا طراحی خزانه سؤال بر اساس روش p-optimal یا r-optimal می‌تواند اندازه سؤالات خزانه سؤال عملیاتی را بدون کاهش دقت اندازه گیری، کاهش دهد؟
آیا روش شبیه‌سازی بهینه خزانه سؤال بر اساس روش p-optimal یا r-optimal ، قابل تعمیم به مدل های دو و سه پارامتری می‌باشد؟
نحوه‌ی طراحی خزانه‌های سؤال بهینه برای CAT به روش شبیه‌سازی مونت کارلو ریکیسی در مدل دو و سه پارامتری چه تفاوتی با مدل یک پارامتری دارد؟

ویژگی‌های مطلوب خزانه‌های سؤال بهینه‌ برای CAT با استفاده از روش برنامه‌نویسی اعداد صحیح WDM چه هستند؟
خزانه سؤال بهینه برای CAT زمانی که در الگوریتم انتخاب سؤال، مواجهه‌ی بیش از حد سؤال کنترل نمی‌شود در مقابل زمانی که مواجهه‌ی بیش از حد کنترل می‌شود، چگونه طراحی می‌شود؟
نحوه‌ی عملکرد، ویژگی‌های آماری و غیرآماری و اندازه‌ی خزانه سؤال بهینه برای CAT زمانی که در الگوریتم انتخاب سؤال، مواجهه‌ی بیش از حد سؤال کنترل نمی‌شود در مقابل زمانی که مواجهه‌ی بیش از حد کنترل می‌شود، چگونه می‌باشد؟
خزانه سؤال بهینه برای CAT زمانی‌که در الگوریتم انتخاب سؤال تعادل محتوایی وارد می‌شود چگونه طراحی می‌شود و عملکرد آنها چگونه است؟
آیا خزانه‌های سؤال بهینه‌ای که به‌وسیلۀ شبیه‌سازی طراحی می‌شوند، از نظر اندازه، دقت و صحت اندازه‌گیری و دیگر ملاک‌های ارزیابی با خزانه‌های سؤال عملیاتی واقعی تفاوت دارند؟
آیا الگوی طراحی شده بر اساس این پژوهش، زمینه‌ای برای بهینه‌سازی کارایی شیوه‌ها و فرایند تهیه و تنظیم سوالات آزمون‌های CAT با استفاده از اتوماتیک کردن تدوین خزانه سوالات، فراهم می‌سازد؟
آیا می‌توان الگویی را طراحی کرد که زمینه‌ساز طراحی خزانه سوال، به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ها در مراحل مختلف تهیه


دیدگاهتان را بنویسید