آورده شده است.

۳-۴-۴-۱ کدگذاری مقادیر پارامترها
دامنه تغییرات در نظر گرفته شده برای این متغـیرها در الگوریتم حاضر در جـدول (۳-۱) آورده شـده اسـت. برای کدگذاری این سه پارامتر از شیوه کدگذاری اعداد حقیقی استفاده شده است، به این ترتیب که برای ایجاد هر کروموزوم، برنامه نوشته شده در مطلب دو عدد بین مقادیر ۰.۵ تا ۵ را بصورت کاملا

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید