رابطه زیر اعمال شده است.
(۳-۸)
نرخ جهش و نرخ پیوند بر اساس مقادیر پیشنهاد شده در مقاله محمد و همکارش ]۲۴[ به ترتیب ۱۰% و ۹۰% انتخاب شده است. مقادیری که برای پارامترهای کنترلی ژنتیک در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است در جدول (۳-۲) نمایش داده شده است.

جدول

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره commenç، Sg.، personne، Je
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید