دانلود پایان نامه

بیان می‌کنند. در تحقیق حاضر بیشترین مقدار در منحنی توان بعنوان معیار عملکرد یا بعنوان تابع برازندگی درنظر گرفته شده است. شکل (۳-۶) این معیار را به وضوح نشان می‌دهد.

شکل (۳-۶) تعیین مقدار ماکزیموم بعنوان تابع برازندگی

۳-۴-۳ برنامه نویسی در محیط Manuscript File نرم افزار MATLAB
در میان محیطهای مختلف برنامه نویسی مثل Basic

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوعرسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید