بر دقیقه، ضریب انتقال جرم و در نتیجه درصد تجزیه نهایی رنگ قرمز فنول افزایش می یابد؛ با تابش اشعه فرابنفش به محیط واکنش، غلظت محلول رنگ نسبت به حالت عدم حضور اشعه کاهش چشمگیری یافت. همچنین یک روند خطی برای کاهش غلظت محلول رنگ در شدت اشعههای ۸ و ۱۶ وات و یک روند سهمی در شدت اشعه ۲۴ وات مشاهده گردید. برای غلظت نانودی اکسید تیتانیوم

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع زمان بندی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید