اکسیژن و هیدروژن گزارش شده است. دراین کار آنها از یک کاتد بی اثر و نوع روتایل اکسید تیتانیم بهره بردند. پس از آن استفاده از این ماده تا مرزهای محیط زیست کشیده شد. فرانک و برد برای نخستین بار از این ماده جهت اکسایش یونهای سیانید و سولفیت تحت نور مرئی استفاده کردند. و پس از آنها گزارشی از اینیو و همکارانش جهت کاهش فوتوکاتالیستی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گازهای گلخانه ای، شبکه بندی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید