را به طور مجزا بررسی نمود. همچنین یک مدل درجه دو برای پیش بینی غلظت نهایی محلول رنگ بر حسب پارامترهای مورد بررسی توسط نرم افزار طراحی آزمایش پیشنهاد گردید، که مقادیر پیش بینی شده از مدل و مقادیر بدست آمده از آزمایش ها برای غلظت نهایی تطابق مناسبی با یکدیگر داشتند. در شرایط بهینه پیشنهادی توسط نرم افزار مقدار غلظت نهایی رنگ قرمز

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهنانولوله، Co(II)&CNT(5-5)، Hg(II)&CNT(5-5)، BNNT(5-5)dopped
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید