فنول ۳۹/۳ میلی گرم بر لیتر پیش بینی شد که با انجام آزمایش در این شرایط بهینه غلظت نهایی ۸۷/۳ میلی گرم بر لیتر حاصل گردید]۴۲[.

فصل سوم

روش سنتز و انجام آزمایشات

۳-۱- تصفیه پساب و اهمیت آن

زمانی که انقلاب صنعتی در دهه ۱۸۵۰ شروع شد

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع تکرارپذیری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید