هستند و نمی توانند معرف خوبی از شرایط محلی یا منطقه ای باشند. بهمین دلیل تفاوت عمده ای بین داده های مشاهداتی یک منطقه و خروجی این مدلها وجود دارد. بنابراین نیاز به تصحیح انحراف و سپس کوچک مقیاس کردن این خروجی ها وجود دارد که به کمک آن بتوان داده های بزرگ مقیاس مدل را به مقیاس منطقه مورد نظر نزدیک نمود. در صورتیکه مدل انتخابی

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد (mg/g)،qm، (mg/l)، وkl، مونولایر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید