قابلیت کوچک مقیاس شدن را برای منطقه مورد نظر داشته باشد می توان از نتایج آن برای پیش بینی های اقلیمی آتی استفاده نمود.

۳-۲-۱-۱- روش نسبت
سلاته درسال ۲۰۰۵ رابطه ای تجربی جهت کوچک مقیاس کردن آماری بارندگی بر اساس حاصلضرب نسبت میانگین فصلی مشاهدات به میانگین فصلی مدل در مقدار ماهانه مدل ارائه نمود. رابطه بیان شده بصورت معادله

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان --------، ۱۵۹۶، ، ۳۲۵۸
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید