های مدل GCM از روش تبدیل به تابع گاما استفاده کردند. ایشان ابتدا به تصحیح انحراف موجود بین مقادیر مدل و مشاهدات پرداختند تا مقادیر و فراوانی مدل را بهبود دهند. بدین ترتیب مقادیر تصحیح شده، قابل استفاده جهت کوچک مقیاس شدن به کمک روابط رگرسیونی خواهند شد.

۳-۲-۱-۲-۱ تصحیح اریب۴۳
تغییرات بارندگی عمدتا به فراوانی و مقدار آن

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه الکتروشیمیایی، میباشند.، شیمیایی،، ۱-۱۹-۳-
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید