آلمان برای کلیه پارامترهای هواشناسی از جمله بارندگی و دما تهیه گردیده است. شکل (۳-۱) چگونگی قرار گرفتن ایستگاههای سینوپتیک مورد استفاده در این تحقیق را در بین شبکه بندی مدل ECHAM5 نشان میدهد.
۳-۱-۲-۱-۱- سناریوی ۲۰C3M
در این سناریو هدف بررسی وضعیت آتی اقلیم در شرایطی است که افزایش گازهای گلخانه ای مطابق مشاهدات قرن بیستم

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع of، the، and، this
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید