باشد.

۳-۱-۲-۱-۲- سناریوی ۱PTO2X
در این سناریو هدف بررسی وضعیت آتی اقلیم است با این شرط که افزایش گازهای گلخانه ای از دوره پیش از انقلاب صنعتی با سرعت ۱درصد در هر سال تا رسیدن غلظت آن به دو برابر ادامه یابد.

۳-۲- روشهای محاسباتی
۳-۲-۱- کوچک مقیاس نمودن آماری
بطور کلی خروجی های مدل های GCM بزرگ مقیاس

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد ، کنیم:، (۸)، ۹)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید