زمانی مورد استفاده
اهواز
۴۸.۴۰ E
۳۱.۲۰ N
۲۲.۵ m
۱۹۵۷-۲۰۰۵
ایرانشهر
۶۰.۴۲ E
۲۷.۱۲ N
۵۹۱.۱ m
۱۹۸۰-۲۰۰۵
آبادان
۴۸.۱۵ E
۳۰.۲۲ N
۶.۶ m
۱۹۵۱-۲۰۰۵
بندرعباس
۵۶.۲۲ E
۲۷.۱۳ N
۱۰.۰ m
۱۹۵۷-۲۰۰۵
بوشهر
۵۰.۵۰ E
۲۸.۵۹ N
۱۹.۶ m
۱۹۵۱-۲۰۰۵
شیراز
۵۲.۳۲ E
۲۹.۳۶ N
۱۴۸۸.۰ m
۱۹۵۱-۲۰۰۵
فسا
۵۳.۴۱ E
۲۸.۵۸ N
۱۲۸۸.۳

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره a، effet,، s'est، l'événement
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید