دانلود پایان نامه

(تیز و قوی)
جدول(۳-۲)شیوه های ارتعاشی مهم لیگاند H2Me-Salbn
جدول(۳-۳)شیوه های ارتعاشی مهم لیگاند H2Me-saldien
O-H کششی
(پهن و ضعیف ) (cm-1) 3415-3590
C-H کششی
(تیز وضعیف) (cm-1)2813-3054
N-H کششی
(تیزو ضعیف)

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان ، (۴۶/۷)، Py)2]B(Ph)4، [Co(Me-salbn)(
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید