گذاریم.کریستالهای سبز تیره حاصل را صاف می کنیم و توسط متانول سرد شستشو میدهیم. بازده واکنش ۸۰%.

یافته های طیفی:
CHN Anal. Found: C, 72.23; H, 6.48; N, 8.9., Calc. for C48H49CoN5O2B: C, 72.27; H, 6.25; N, 8.81. IR (KBr, cm?1): max : 3258 (m, N-H), 1596 (s, C=N). UV-Vis: max (nm) (, M?1cm?1) (Acetonitril): 370(4160),

مطلب مرتبط :   منبع مقاله دربارهایدئولوژی، طلاق، روابط قدرت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید