۴۶/۶(۲۵/۶)

۳-۲ – طیف ارتعاشی ترکیبات سنتز شده:
طیف ارتعاشی مربوط به لیگاندهای باز شیف در کمپلکسهای سنتز شده همان ارتعاشهای لیگاند آزاد را با کمی تفاوت نشان می دهد. نوار مربوط به گروه OH حذف شده و در مکان برخی از نوارها جابجائی مشاهده می شود. برای نمونه طیف ارتعاشی ترکیب [Co(Me-Saldien)(1-MeIm)]B(Ph)4 در شکل

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های بارگزاری، ۹:، کار(، پیامی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید