ناهمگنی سطح است. هر چه ۱/n به صفر نزدیک تر شود،ناهمگنی سطح افزایش می یابد.اگر مقدار ۱/n کمتر از یک شود ،بیانگر جذب ایزوترم معمولی واگر مقدار آن بیشتر از ۱ شود ،بیانگر جذب اشتراکی۵۸ خواهد بود.]۲۲[
مدل های سینتیکی:
مدلهایی که در آنها نفوذ کنترل کننده عملیات جذب است:
وجه تمایز بین یک فرایند کنترل شده توسط مقاومت در برابر

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بهمین، مشاهداتی، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید