(۳-۲) مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک
تعداد نسل ها
۱۵۰
جمعیت اولیه
۲۵
تعداد پارامترها
۳
نرخ ادغام
۹۰%
نرخ جهش
۱۰%

۳-۴-۵ استفاده از Lookup Table در محیط MATLAB Simulink
در این پژوهش نرم افزار Fuel cell software که به حل تحلیلی پیل سوختی می پردازد جهت تعیین عملکرد مقادیر مختلف پارامتر های مورد بررسی، مورد استفاده

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد ظرفیت جذب
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید