جهت تعیین برازندگی در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
در الگوریتم حاضر هدف بهینه کردن سه پارامتر دمای عملکردی پیل سوختی، فشار سمت آند و فشار سمت کاتد است. برای اینکه بتوان دقت قابل قبولی از رفتار پیل سوختی در ازای مقادیر مختلف پارامترها داشت، دامنه ۵/۰ تا ۵ بار فشار آند و فشار کاتد به ۹ قسمت تقسیم شده است. به عبارت دیگر گام

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع t، ، x، باشد:
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید