امر در مورد جذب ترکیبات آلی فرار توسط خاکهای کشاورزی مشاهده شده است]۱ [.
ایزوترم های جذب:
به طور کلی تعادل جاذب – جذب شونده تابعی از فشار می باشد. اگر جذب در دمای ثابت انجام شود در آن حالت به آن ایزوترم ، و اگر جذب در فشار ثابت انجام شود به آن ایزوبار می گویند.علاوه بر این نمودارهای ایزوترم اطلاعات مفیدی در مورد جذب ارائه می

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره-۲.۹۶، ۱.۰۴۱، ۲.۰۰، ۳.۹۲
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید